ตารางภาระงานสอน อ.ปุระวิชญ์  วันตา ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 101
มนุษย์กับสังคม
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร405 404
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
Meet : tzb-exdo-wdq
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
000 101
มนุษย์กับสังคม
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
405 419
การดูงานและสัมมนา
Meet : qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ000 144
วรรณคดีบาลี
Meet : der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 405 404 - พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 22-0-4 อังคาร 09:00:00 11:30:00 Meet : tzb-exdo-wdq 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
3 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 405 419 - การดูงานและสัมมนา 3(6-6-0) อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : qoy-pkvm-ifm 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
10 405 419 - การดูงานและสัมมนา 3(6-6-0) อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : qoy-pkvm-ifm  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
11 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
13 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
14 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
15 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
16 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
17 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
18 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
19 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
20 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)