ตารางภาระงานสอน อ.สังวรณ์  สมบัติใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์405 308
พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
Meet : jns-puoz-wto
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร405 407
การบริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
Meet : tzb-exdo-wdq
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ405 324
การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
Meet : qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี405 414
วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
Meet : qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 405 308 - พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 3(6-0-3) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : jns-puoz-wto 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
2 405 308 - พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 3(6-0-3) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : jns-puoz-wto 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 405 407 - การบริหารงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : tzb-exdo-wdq 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
4 405 324 - การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 3(2-0-4) พุธ 12:30:00 15:00:00 Meet : qoy-pkvm-ifm 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
5 405 324 - การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 3(2-0-4) พุธ 12:30:00 15:00:00 Meet : qoy-pkvm-ifm  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
6 405 414 - วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 3(6-0-3) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 Meet : qoy-pkvm-ifm  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
7 405 414 - วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 3(6-0-3) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 Meet : qoy-pkvm-ifm 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)