ตารางภาระงานสอน อ.สังวรณ์  สมบัติใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร
พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
ห้อง 1208 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ
การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์
ห้อง 1208 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี
วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์
ห้อง 1208 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 405 308 - พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 3(6-0-3) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 405 308 - พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 3(6-0-3) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3 405 324 - การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 3(2-0-4) พุธ 12:30:00 15:50:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4 405 414 - วิธีการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ 3(6-0-3) พฤหัสบดี 08:10:00 11:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์