ตารางภาระงานสอน อ.สังวรณ์  สมบัติใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
อังคาร
มนุษย์กับสังคม
ห้อง 132 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์
ห้อง 1209 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
ห้อง 1209 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พระพุทธศาสนา
2 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
3 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
4 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
5 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
7 405 301 - ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8 405 301 - ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
9 405306 - พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10 405306 - พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1209 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์