ตารางภาระงานสอน อ.สังวรณ์  สมบัติใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
พุธ
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 405 301 - ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 405 301 - ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3 405 301 - ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4 405 301 - ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์