ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.ประเสริฐ  ปอนถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์
ห้อง 1208 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
อังคาร
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ
ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

มนุษย์กับสังคม
ห้อง 131 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน
ห้อง 1208 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 405 335 - การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในงานสังคมสงเคราะห์ 3(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 401 314 - การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
3 401 314 - การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
4 405 301 - ปรัชญาและแนวคิดทางสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ปรัชญา
6 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
7 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
8 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พุทธศิลปกรรม
9 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมศึกษา
11 000 101 - มนุษย์กับสังคม 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
12 405 317 - การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน 55-5-10 พุธ 14:10:00 17:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์