ตารางภาระงานสอน พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.  (อาทิตย์ รสหวาน) ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
อังคาร405 416
สัมมนาสังคมสงเคราะห์
Meet : tzb-exdo-wdq
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ๔๐๕ ๓๒๘
สวัสดิการเด็กและครอบครัว
Meet : qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 405 416 - สัมมนาสังคมสงเคราะห์ 3(6-0-3) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : tzb-exdo-wdq 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
2 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) อังคาร 14:10:00 15:50:00 Meet : jtp-merq-xcu  (English Program/บรรพชิต)
3 ๔๐๕ ๓๒๘ - สวัสดิการเด็กและครอบครัว 33-0-6 พุธ 09:00:00 11:30:00 Meet : qoy-pkvm-ifm  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
4 ๔๐๕ ๓๒๘ - สวัสดิการเด็กและครอบครัว 33-0-6 พุธ 09:00:00 11:30:00 Meet : qoy-pkvm-ifm 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)