ตารางภาระงานสอน พระครูสาทรธรรมสิทธิ์  (สิทธิพันธ์ วันสูง) ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์405 425
สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม
Meet : tzb-exdo-wdq
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
อังคาร405 309
ปัญหาและมาตรการทางสังคม
Meet : qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ000 253
ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
Meet : der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 355
ธรรมะภาคปฏิบัติ 5
Meet : jjo-mukb-gid
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 355
ธรรมะภาคปฏิบัติ 5
Meet : qoy-pkvm-ifm
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 405 425 - สวัสดิการสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์และสังคม 3(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 Meet : tzb-exdo-wdq 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
2 405 309 - ปัญหาและมาตรการทางสังคม 3(6-0-3) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : qoy-pkvm-ifm  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
3 405 309 - ปัญหาและมาตรการทางสังคม 3(6-0-3) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : qoy-pkvm-ifm 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
4 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
5 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
6 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(1-2-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(1-2-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
14 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(1-2-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
15 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(1-2-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
16 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : jjo-mukb-gid 0 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
17 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : jjo-mukb-gid 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
18 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : jjo-mukb-gid  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
19 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : jjo-mukb-gid 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
20 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 Meet : jjo-mukb-gid  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
21 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : jjo-mukb-gid 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
22 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : qoy-pkvm-ifm  (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
23 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : jjo-mukb-gid 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)