ตารางภาระงานสอน ดร.พรศิลป์  รัตนชูเดช ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
พุธ101 413
พุทธศิลปะ
Meet : wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 101 413 - พุทธศิลปะ 3(3-0-6) พุธ 09:50:00 11:30:00 Meet : wdh-gioo-oih 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 101 413 - พุทธศิลปะ 3(3-0-6) พุธ 09:50:00 11:30:00 Meet : wdh-gioo-oih  (ภาคปกติ/บรรพชิต)