ตารางภาระงานสอน พระครูธีรสุตพจน์,ดร.  (สง่า ไชยวงศ์) ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์101 308
ธรรมบทศึกษา
Meet : ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร101 417
สัมมนาพระพุทธศาสนา
Meet : wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี101 404
ธรรมประยุกต์
Meet : ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 101 308 - ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : wdh-gioo-oih 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : wdh-gioo-oih  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 101 404 - ธรรมประยุกต์ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)