ตารางภาระงานสอน พระครูธีรสุตพจน์,ดร.  (สง่า ไชยวงศ์) ภาคเรียนที่ 2/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
พุทธศาสนากับนิเวศวิทยา
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร
ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
ห้อง 133 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 101 403 - พุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 22-0-4 จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
2 101 414 - ธรรมภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
3 101 322 - พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
4 101323 - พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 22-0-4 พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา