ตารางภาระงานสอน ดร.จิตรเทพ  ปิ่นแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 238
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 415
การศึกษาอิสระทางบาลี
ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร106 318
บาลีพระปริตร
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 415
การศึกษาอิสระทางบาลี
ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 144
วรรณคดีบาลี
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 238
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
ศุกร์101 308
ธรรมบทศึกษา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 318
บาลีพระปริตร
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 238 - เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 33-0-6 จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 106 415 - การศึกษาอิสระทางบาลี 3 (2-0-4) จันทร์ 15:50:00 17:30:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 106 318 - บาลีพระปริตร 32-0-4 อังคาร 08:10:00 09:50:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
4 106 415 - การศึกษาอิสระทางบาลี 3 (2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:50:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
5 101 308 - ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
6 101 308 - ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
7 000 238 - เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 33-0-6 พฤหัสบดี 12:30:00 15:00:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
8 106 318 - บาลีพระปริตร 32-0-4 ศุกร์ 15:50:00 18:20:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี