ตารางภาระงานสอน ดร.จิตรเทพ  ปิ่นแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 144
วรรณคดีบาลี
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 136
ภาษาบาลี
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 136
ภาษาบาลี
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 144
วรรณคดีบาลี
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
ศุกร์101 308
ธรรมบทศึกษา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 431
สัมมนาพระไตรปิฎก
Meet : fcx-hgzd-idz
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) จันทร์ 14:10:00 15:50:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 144 - วรรณคดีบาลี 2(2-0-4) พฤหัสบดี 08:10:00 09:50:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 101 308 - ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) ศุกร์ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 106 431 - สัมมนาพระไตรปิฎก 3(3-0-6) ศุกร์ 12:30:00 15:50:00 Meet : fcx-hgzd-idz  (ภาคปกติ/บรรพชิต)