ตารางภาระงานสอน ดร.ประดิษฐ์  ปัญญาจีน ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 263
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร101 438
มิลินทปัญหาศึกษา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ106 306
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี101 319
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 263
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
101 319
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
ศุกร์106 306
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 101 438 - มิลินทปัญหาศึกษา 2(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 106 306 - บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น 3(3-0-6) พุธ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 000 238 - เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 33-0-6 พุธ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
4 000 238 - เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 33-0-6 พุธ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
5 000 238 - เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 33-0-6 พุธ 13:20:00 15:50:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6 101 319 - ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 08:10:00 09:50:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
7 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
8 101 319 - ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:00:00 16:40:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
9 106 306 - บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น 3(3-0-6) ศุกร์ 12:30:00 15:50:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี