ตารางภาระงานสอน ดร.ประดิษฐ์  ปัญญาจีน ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 263
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 415
การศึกษาอิสระทางบาลี
Meet : fcx-hgzd-idz
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร101 438
มิลินทปัญหาศึกษา
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 415
การศึกษาอิสระทางบาลี
Meet : fcx-hgzd-idz
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 158
ประวัติพระพุทธศาสนา
ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
ศุกร์106 306
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น
Meet : wya-smuq-rek
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) จันทร์ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 106 415 - การศึกษาอิสระทางบาลี 3 (2-0-4) จันทร์ 15:50:00 17:30:00 Meet : fcx-hgzd-idz  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 101 438 - มิลินทปัญหาศึกษา 2(2-0-4) อังคาร 08:10:00 11:30:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 106 415 - การศึกษาอิสระทางบาลี 3 (2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:50:00 Meet : fcx-hgzd-idz  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 158 - ประวัติพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พฤหัสบดี 08:10:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 106 306 - บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น 3(3-0-6) ศุกร์ 12:30:00 15:50:00 Meet : wya-smuq-rek  (ภาคปกติ/บรรพชิต)