ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.เทวัญ  เอกจันทร์ ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 146
แต่งแปลบาลี
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร106 325
อักษรเขียนภาษาบาลี
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 136
ภาษาบาลี
ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พุธ106 325
อักษรเขียนภาษาบาลี
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 136
ภาษาบาลี
ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 146
แต่งแปลบาลี
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
ศุกร์106 435
สนทนาภาษาบาลี
ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 จันทร์ 13:20:00 16:40:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 106 325 - อักษรเขียนภาษาบาลี 22-0-4 อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
4 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
6 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
7 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 อังคาร 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
8 106 325 - อักษรเขียนภาษาบาลี 22-0-4 พุธ 08:10:00 09:50:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
9 000 136 - ภาษาบาลี 33-0-6 พุธ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
10 106 435 - สนทนาภาษาบาลี 22-0-4 ศุกร์ 08:10:00 11:30:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี