ตารางภาระงานสอน พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.   ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์

ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
อังคาร000 140
กรรมฐาน 1
ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet :  https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี000 241
กรรมฐาน 2
ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
ศุกร์106 431
สัมมนาพระไตรปิฎก
ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet :  https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
2 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet :  https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
3 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet :  https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
4 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet :  https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet :  https://meet.google.com/shp-wcgu-fcr
1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
6 000 241 - กรรมฐาน 2 33-0-6 พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
7 000 241 - กรรมฐาน 2 33-0-6 พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8 000 241 - กรรมฐาน 2 33-0-6 พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/der-iqgb-ztx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
9 106 431 - สัมมนาพระไตรปิฎก 3(3-0-6) ศุกร์ 12:30:00 15:50:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี