ตารางภาระงานสอน พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.   ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์000 151
ธรรมะภาคปฏิบัติ 1
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 140
กรรมฐาน 1
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร000 151
ธรรมะภาคปฏิบัติ 1
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี101 319
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
Meet : wya-smuq-rek
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 319
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
Meet : wya-smuq-rek
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 151 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 2(1-2-4) จันทร์ 10:40:00 11:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 151 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 2(1-2-4) จันทร์ 10:40:00 11:30:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 101 405 - พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 140 - กรรมฐาน 1 33-0-6 จันทร์ 15:00:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 000 151 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 2(1-2-4) อังคาร 10:40:00 11:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 000 151 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 2(1-2-4) อังคาร 10:40:00 11:30:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 101 319 - ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 08:10:00 09:50:00 Meet : wya-smuq-rek  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13 101 319 - ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:50:00 17:30:00 Meet : wya-smuq-rek  (ภาคปกติ/บรรพชิต)