ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.สมบูรณ์  ตาสนธิ ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์101 308
ธรรมบทศึกษา
ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร101 430
พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 260
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 312
พระวินัยปิฎกวิเคราะห์
ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี106 312
พระวินัยปิฎกวิเคราะห์
ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 429
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 260
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
ศุกร์106 318
บาลีพระปริตร
ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 101 308 - ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
2 101 430 - พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) อังคาร 09:50:00 11:30:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
3 106 312 - พระวินัยปิฎกวิเคราะห์ 3(3-0-6) อังคาร 15:50:00 17:30:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
4 106 312 - พระวินัยปิฎกวิเคราะห์ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 11:30:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
5 101 429 - พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
6 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
7 106 318 - บาลีพระปริตร 32-0-4 ศุกร์ 08:10:00 12:30:00 ห้อง 403 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี