ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.สมบูรณ์  ตาสนธิ ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์



101 308
ธรรมบทศึกษา
Meet : ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
















101 405
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์
Meet : ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 












อังคาร106 318
บาลีพระปริตร
Meet : wya-smuq-rek
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 












000 260
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 147
พระไตรปิฎกศึกษา
Meet : shp-wcgu-fcr
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
106 312
พระวินัยปิฎกวิเคราะห์
Meet : fcx-hgzd-idz
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 








พฤหัสบดี106 312
พระวินัยปิฎกวิเคราะห์
Meet : fcx-hgzd-idz
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 




000 260
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 429
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
Meet : wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
















ศุกร์106 318
บาลีพระปริตร
Meet : wya-smuq-rek
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
































หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 101 308 - ธรรมบทศึกษา 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 101 405 - พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) จันทร์ 15:00:00 16:40:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 106 318 - บาลีพระปริตร 32-0-4 อังคาร 08:10:00 09:50:00 Meet : wya-smuq-rek  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 147 - พระไตรปิฎกศึกษา 2(2-0-4) อังคาร 14:10:00 15:50:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 147 - พระไตรปิฎกศึกษา 2(2-0-4) อังคาร 14:10:00 15:50:00 Meet : shp-wcgu-fcr 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 106 312 - พระวินัยปิฎกวิเคราะห์ 3(3-0-6) อังคาร 15:50:00 17:30:00 Meet : fcx-hgzd-idz  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
8 106 312 - พระวินัยปิฎกวิเคราะห์ 3(3-0-6) พฤหัสบดี 08:10:00 11:30:00 Meet : fcx-hgzd-idz  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 260 - การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 101 429 - พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : wdh-gioo-oih 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 101 429 - พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 Meet : wdh-gioo-oih  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 106 318 - บาลีพระปริตร 32-0-4 ศุกร์ 08:10:00 12:30:00 Meet : wya-smuq-rek  (ภาคปกติ/บรรพชิต)