ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.เยื้อง  ปั่นเหน่งเพ็ชร์ ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
พุธ104 413
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
000 210
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี104 411
ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/jjo-mukb-gid
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 104 413 - ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 33-0-6 พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา
2 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 15:00:00 ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
3 104 411 - ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ 33-0-6 พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/jjo-mukb-gid
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ปรัชญา