ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.เยื้อง  ปั่นเหน่งเพ็ชร์ ภาคเรียนที่ 1/2562
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ห้อง 406 อาคารมจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

สัมมนาพระพุทธศาสนา
ห้อง อาเซียน อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร
ศาสนาโบราณ
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
ห้อง อาเซียน อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ
ธรรมประยุกต์
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

สัมมนาพระพุทธศาสนา
ห้อง 1206 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 2 (English Program/บรรพชิต) English Program
2 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 10:40:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1 2 (English Program/บรรพชิต) English Program
3 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
4 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
5 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
6 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
7 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
8 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 406 ชั้น 4 มจร. 5 พระธรรมสิทธาจารย์ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
9 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) จันทร์ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1205 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
10 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) จันทร์ 14:10:00 16:40:00 ห้อง อาเซียน ชั้น -1 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
11 103 415 - ศาสนาโบราณ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
12 103 415 - ศาสนาโบราณ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
13 000 109 - ศาสนาทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (English Program/บรรพชิต) English Program
14 000 109 - ศาสนาทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 401 ชั้น 4 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 1 (English Program/บรรพชิต) English Program
15 101 430 - พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1205 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
16 101 430 - พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง อาเซียน ชั้น -1 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
17 101 431 - พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 1205 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
18 101 404 - ธรรมประยุกต์ 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
19 101 404 - ธรรมประยุกต์ 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 14:10:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
20 101 431 - พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) พฤหัสบดี 08:10:00 10:40:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
21 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
22 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1205 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา