ตารางภาระงานสอน ดร.สุนทรี   สุริยะรังษี ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
อังคาร000 109
ศาสนาทั่วไป
Meet : hiv-qpgj-ojx
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 307
พุทธปรัชญาเถรวาท
Meet : ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
103 321
ศาสนากับสันติภาพ
Meet : wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 263
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Meet : der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 000 109 - ศาสนาทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 09:00:00 10:40:00 Meet : hiv-qpgj-ojx 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 101 307 - พุทธปรัชญาเถรวาท 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 103 321 - ศาสนากับสันติภาพ 3(3-0-6) อังคาร 15:00:00 16:40:00 Meet : wdh-gioo-oih  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 103 321 - ศาสนากับสันติภาพ 3(3-0-6) อังคาร 15:00:00 16:40:00 Meet : wdh-gioo-oih 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 109 - ศาสนาทั่วไป 2(2-0-4) อังคาร 15:50:00 17:30:00 Meet : shp-wcgu-fcr 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
8 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
9 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
10 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
11 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
14 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
15 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
16 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
17 000 263 - งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2(2-0-4) พุธ 14:10:00 15:50:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)