ตารางภาระงานสอน ผศ.ดร.ธีรยุทธ  วิสุทธิ ภาคเรียนที่ 2/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ห้อง 401 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
อังคาร
จิตวิทยาในพระไตรปิฎก
ห้อง 404 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

จิตวิทยาในพระไตรปิฎก
ห้อง 404 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ห้อง 401 อาคารมจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

จิตวิทยาในพระไตรปิฎก
ห้อง 1207 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
จิตวิทยาสำหรับครู
ห้อง 1210 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 

ชีวิตและผลงานของปราชญ์
ห้อง 223 อาคารมจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 139 - คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
2 101 415 - จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) อังคาร 08:10:00 11:30:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
3 101 415 - จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 14:10:00 ห้อง 404 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
4 000 139 - คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พุธ 08:10:00 09:50:00 ห้อง 401 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาบาลี
5 101 415 - จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 3(3-0-6) พุธ 14:10:00 16:40:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
6 200 204 - จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) พฤหัสบดี 08:10:00 11:30:00 ห้อง 1210 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมศึกษา
7 200 204 - จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) พฤหัสบดี 08:10:00 11:30:00 ห้อง 1210 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
8 101 307 - ชีวิตและผลงานของปราชญ์ 2(2-0-4) พฤหัสบดี 14:10:00 15:50:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา