ตารางภาระงานสอน ดร.วิโรจน์  วิชัย ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์104 430
ปรัชญาวิทยาศาสตร์
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
อังคาร104 327
ญาณวิทยา
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 210
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี104 335
วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันเชิงปรัชญา
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 104 430 - ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 33-0-6 จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา
2 104 327 - ญาณวิทยา 33-0-6 อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/uhp-ozrp-dor
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ปรัชญา
3 104 335 - วิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันเชิงปรัชญา 33-0-6 พฤหัสบดี 15:00:00 17:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/hku-eefs-zts
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา