ตารางภาระงานสอน ดร.วิโรจน์  วิชัย ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์104 327
ญาณวิทยา
Meet : uhp-ozrp-dor
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 210
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 210
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Meet : der-iqgb-ztx
ชั้นปีที่ 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 104 327 - ญาณวิทยา 33-0-6 จันทร์ 12:30:00 15:00:00 Meet : uhp-ozrp-dor 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 15:50:00 ห้อง 402 ชั้น 2 มจร. 4 ภาษาบาลี  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
4 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
6 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
7 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
8 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
9 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
11 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
12 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
13 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
14 000 210 - ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) พฤหัสบดี 09:50:00 11:30:00 Meet : der-iqgb-ztx 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)