ตารางภาระงานสอน พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ผศ.ดร.   (หมีดำ) ภาคเรียนที่ 1/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
อังคาร103 415
ศาสนาโบราณ
ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 417
สัมมนาพระพุทธศาสนา
ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 457
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/gho-cmoh-sui
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
000 253
ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พฤหัสบดี000 355
ธรรมะภาคปฏิบัติ 5
ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/jjo-mukb-gid
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 457
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/gho-cmoh-sui
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 103 415 - ศาสนาโบราณ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/ksi-virp-vtj
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
2 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง 223 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/wdh-gioo-oih
4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
3 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 14:10:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/gho-cmoh-sui
4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) ปรัชญา
4 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 14:10:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/gho-cmoh-sui
4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 14:10:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/gho-cmoh-sui
4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
6 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 14:10:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/gho-cmoh-sui
4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พระพุทธศาสนา
7 000 253 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 2(2-0-4) พุธ 15:00:00 16:40:00 ห้อง 224 ชั้น 2 มจร. 2 ช้อยนันทราภิวัฒน์
Meet : https://meet.google.com/hiv-qpgj-ojx
2 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมศึกษา
8 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 13:20:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/jjo-mukb-gid
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ปรัชญา
9 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 13:20:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/jjo-mukb-gid
3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
10 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 13:20:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/jjo-mukb-gid
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
11 000 355 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 2(2-0-4) พฤหัสบดี 13:20:00 15:00:00 ห้อง 131 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/jjo-mukb-gid
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
12 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พฤหัสบดี 15:00:00 15:50:00 ห้อง 1211 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : https://meet.google.com/gho-cmoh-sui
4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ