ตารางภาระงานสอน พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ผศ.ดร.   (หมีดำ) ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
อังคาร103 415
ศาสนาโบราณ
Meet : ksi-virp-vtj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
101 417
สัมมนาพระพุทธศาสนา
Meet : wdh-gioo-oih
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ000 457
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
Meet : gho-cmoh-sui
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
000 356
ธรรมะภาคปฎิบัติ 7
Meet : gho-cmoh-sui
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 103 415 - ศาสนาโบราณ 3(3-0-6) อังคาร 09:00:00 11:30:00 Meet : ksi-virp-vtj  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : wdh-gioo-oih  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 101 417 - สัมมนาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) อังคาร 12:30:00 15:00:00 Meet : wdh-gioo-oih 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
4 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 13:20:00 Meet : gho-cmoh-sui 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
5 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 13:20:00 Meet : gho-cmoh-sui  (ภาคปกติ/บรรพชิต)
6 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 13:20:00 Meet : gho-cmoh-sui 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
7 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 14:10:00 Meet : gho-cmoh-sui 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
8 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 14:10:00 Meet : gho-cmoh-sui 0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
9 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 13:20:00 14:10:00 Meet : gho-cmoh-sui 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
10 000 356 - ธรรมะภาคปฎิบัติ 7 11-2-3 พุธ 13:20:00 14:10:00 Meet : gho-cmoh-sui 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)