ตารางภาระงานสอน พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ผศ.ดร.   (หมีดำ) ภาคเรียนที่ 2/2563
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข
ห้อง 1207 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พุธ
เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน
ห้อง 1207 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ห้อง 133 อาคารมจร. 1
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 101437 - พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 22-0-4 จันทร์ 09:50:00 11:30:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
2 101 318 - เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน 2(2-0-4) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1207 ชั้น 2 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา
3 101431 - พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 22-0-4 พฤหัสบดี 12:30:00 14:10:00 ห้อง 133 ชั้น 3 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิต) พระพุทธศาสนา