ตารางภาระงานสอน พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ดร.   (หมีดำ) ภาคเรียนที่ 2/2561
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:20
จันทร์000 152
ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก อาคารศาลาปฎิบัติธรรรม
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
000 254
ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก อาคารศาลาปฎิบัติธรรรม
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
อังคาร000 254
ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก อาคารศาลาปฎิบัติธรรรม
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
พุธ000 457
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก อาคารศาลาปฎิบัติธรรรม
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
พฤหัสบดี000 457
ธรรมะภาคปฏิบัติ 7
ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก อาคารศาลาปฎิบัติธรรรม
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ - ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 10:40:00 11:30:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
2 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 10:40:00 11:30:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
3 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 10:40:00 11:30:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พระพุทธศาสนา
4 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 10:40:00 11:30:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
5 000 152 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1(1-2-4) จันทร์ 10:40:00 11:30:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 1 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
6 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) จันทร์ 12:30:00 13:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) พุทธศิลปกรรม
7 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) จันทร์ 12:30:00 13:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
8 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) จันทร์ 12:30:00 13:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ
9 000 254 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1(1-2-4) อังคาร 12:30:00 11:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 2 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) สังคมศึกษา
10 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 13:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐประศาสนศาสตร์
11 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 13:20:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) ภาษาอังกฤษ
12 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พุธ 12:30:00 13:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) รัฐศาสตร์
13 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 13:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐศาสตร์
14 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 13:20:00 ห้อง ศาลาปฎิบัติธรรรมวัดสวนดอก ชั้น  ศาลาปฎิบัติธรรรม 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) รัฐประศาสนศาสตร์
15 000 457 - ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 2(2-0-4) พฤหัสบดี 12:30:00 13:20:00 ห้อง 135 ชั้น 3 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) ภาษาอังกฤษ