ตารางภาระงานสอน ผศ.ประไพศิริ  สันติทฤษฎีกร ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์401 417
กฎหมายปกครอง
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : iah-tsdr-znj
ชั้นปีที่  (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
401 428
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : wbu-hrxz-ysv
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 401 417 - กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : iah-tsdr-znj
 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
2 401 417 - กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
Meet : iah-tsdr-znj
0 (ภาคปกติ/บรรพชิต)
3 401 428 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : wbu-hrxz-ysv
4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)
4 401 428 - กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) จันทร์ 12:30:00 15:00:00 ห้อง 134 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : wbu-hrxz-ysv
4 (ภาคปกติ/คฤหัสถ์)