ตารางภาระงานสอน อ.สังวรณ์  สมบัติใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
จันทร์405 431
กระบวนการพิทักสิทธิ์
ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
อังคาร405 418
การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
405 418
การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
พุธ405306
พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
405 431
กระบวนการพิทักสิทธิ์
ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1
ชั้นปีที่ 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา
1 405 431 - กระบวนการพิทักสิทธิ์ 3(2-0-4) จันทร์ 09:00:00 11:30:00 ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 405 311 - หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน 33-0-6 อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1208 ชั้น 2 มจร. 1 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3 405 418 - การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน 3(6-6-0) อังคาร 09:00:00 11:30:00 ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
4 405 418 - การฝึกภาคปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน 3(6-6-0) อังคาร 12:30:00 15:00:00 ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
5 405306 - พลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 2(2-0-4) พุธ 09:00:00 11:30:00 ห้อง 1206 ชั้น 2 มจร. 1 1 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6 405 431 - กระบวนการพิทักสิทธิ์ 3(2-0-4) พุธ 15:50:00 17:30:00 ห้อง อาเซียน ชั้น 0 มจร. 1 4 (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์