ตารางภาระงานสอน รศ.ดร.พูนชัย  ปันธิยะ ภาคเรียนที่ 1/2564
08:10-09:0009:00-09:5009:50-10:4010:40-11:3011:30-12:3012:30-13:2013:20-14:1014:10-15:0015:00-15:5015:50-16:4016:40-17:3017:30-18:2018:20-19:10
พฤหัสบดี104 307
พุทธปรัชญามหายาน
ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : uhp-ozrp-dor
ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ/บรรพชิต) 
หมายเหตุ : ตารางวันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนในวันศุกร์
ภาระงานอาจารย์โครงการพิเศษ ทางฝ่ายจัดการศึกษาของโครงการพิเศษจะดำเนินการประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
# รายวิชา หน่วยกิต วัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา ห้องเรียน ชั้นปี สาขาวิชา จัดการ
1 104 307 - พุทธปรัชญามหายาน 33-0-6 พฤหัสบดี 09:00:00 11:30:00 ห้อง 132 ชั้น 3 มจร. 1
Meet : uhp-ozrp-dor
3 (ภาคปกติ/บรรพชิต)