ตารางสอบอาจารย์ พระปลัดสถิตย์  โพธิ์หล้า ภาคเรียนที่ 1/2565
08:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:30
27 ก.ย. 2565000 107
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)
พระปลัดสถิตย์  โพธิ์หล้า
ห้องสอบ 131
หมายเหตุ :  
# วันที่สอบ นิสิต รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ อ.ประจำวิชา
1 27 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 000 107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 12:30:00-15:30:00 น.
พระปลัดสถิตย์ โพธิ์หล้า
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 พระปลัดสถิตย์ โพธิ์หล้า
ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
 
1 พุทธศิลปกรรม บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 รัฐประศาสนศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
3 รัฐศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
4 สังคมศึกษา บรรพชิตและคฤหัสถ์
5 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์