ตารางสอบอาจารย์ ดร.จิตรเทพ  ปิ่นแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2565
08:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:30
27 ก.ย. 2565000 140
กรรมฐาน 1
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)
พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.  
ห้องสอบ 131
000 107
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)
พระปลัดสถิตย์  โพธิ์หล้า
ห้องสอบ 131
28 ก.ย. 2565000 241
กรรมฐาน 2
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ)
พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.  
ห้องสอบ 131
1 ต.ค. 2565000 101
มนุษย์กับสังคม
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)
อ.ปุระวิชญ์  วันตา
ห้องสอบ 401
2 ต.ค. 2565000 238
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ)
ดร.จิตรเทพ  ปิ่นแก้ว
ห้องสอบ 402
หมายเหตุ :  
# วันที่สอบ นิสิต รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ อ.ประจำวิชา
1 27 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 000 140 กรรมฐาน 1 09:00:00-11:30:00 น.
พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. 
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. 
 
1 พุทธศิลปกรรม บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 รัฐประศาสนศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
3 รัฐศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
4 สังคมศึกษา บรรพชิตและคฤหัสถ์
5 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 27 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 000 107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 12:30:00-15:30:00 น.
พระปลัดสถิตย์ โพธิ์หล้า
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 พระปลัดสถิตย์ โพธิ์หล้า
ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
 
1 พุทธศิลปกรรม บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 รัฐประศาสนศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
3 รัฐศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
4 สังคมศึกษา บรรพชิตและคฤหัสถ์
5 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
1 28 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 000 241 กรรมฐาน 2 09:00:00-11:30:00 น.
พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. 
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. 
ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
 
1 พุทธศิลปกรรม บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 รัฐศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
3 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
1 1 ต.ค. 2565 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 000 101 มนุษย์กับสังคม 09:00:00-12:00:00 น.
อ.ปุระวิชญ์ วันตา
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
 
 
1 ภาษาบาลี บรรพชิต
1 2 ต.ค. 2565 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 000 238 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 13:00:00-16:00:00 น.
ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว
 
 
1 ภาษาบาลี บรรพชิต