ตารางสอบอาจารย์ ดร.ประดิษฐ์  ปัญญาจีน ภาคเรียนที่ 1/2565
08:30-09:0009:00-09:3009:30-10:0010:00-10:3010:30-11:0011:00-11:3011:30-12:0012:00-12:3012:30-13:0013:00-13:3013:30-14:0014:00-14:3014:30-15:0015:00-15:3015:30-16:0016:00-16:30
26 ก.ย. 2565000 136
ภาษาบาลี
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)
ผศ.ดร.เทวัญ  เอกจันทร์
ห้องสอบ 401
27 ก.ย. 2565000 107
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ชั้นปีที่ 1 (ภาคปกติ)
พระปลัดสถิตย์  โพธิ์หล้า
ห้องสอบ 401
2 ต.ค. 2565000 238
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ชั้นปีที่ 2 (ภาคปกติ)
ดร.ประดิษฐ์  ปัญญาจีน
ห้องสอบ 131
หมายเหตุ :  
# วันที่สอบ นิสิต รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ อ.ประจำวิชา
1 26 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 000 136 ภาษาบาลี 12:30:00-15:30:00 น.
ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
 
 
1 ภาษาบาลี บรรพชิต
1 27 ก.ย. 2565 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ 000 107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 12:30:00-15:30:00 น.
พระปลัดสถิตย์ โพธิ์หล้า
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
 
 
1 ภาษาบาลี บรรพชิต
1 2 ต.ค. 2565 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 13:00:00-15:00:00 น.
ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
 
 
1 สังคมศึกษา บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 2 ต.ค. 2565 ชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ 000 238 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 13:00:00-16:00:00 น.
ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
 
 
ลำดับ อ.คุมสอบ สาขาวิชา
1 ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน
พระมหาทินกร  จูเรือน
 
1 พุทธศิลปกรรม บรรพชิตและคฤหัสถ์
2 รัฐศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์
3 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บรรพชิตและคฤหัสถ์