ตารางข้อมูลอาจารย์ประจำ
ลำดับ อาจารย์ จัดการ
1 ดร.จิตรเทพ ปิ่นแก้ว รายละเอียด
2 ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน รายละเอียด
3 ดร.พรศิลป์ รัตนชูเดช รายละเอียด
4 ดร.พระครูธรรมธรชัยวิชิต  ชยาภินนฺโท รายละเอียด
5 ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ รายละเอียด
6 ดร.วิโรจน์ วิชัย รายละเอียด
7 ดร.วิโรจน์2 วิชัย2 รายละเอียด
8 ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง รายละเอียด
9 ดร.สุนทรี  สุริยะรังษี รายละเอียด
10 ดร.เดชา ตาละนึก รายละเอียด
11 ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิสุทธิ รายละเอียด
12 ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต รายละเอียด
13 ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น รายละเอียด
14 ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ รายละเอียด
15 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ รายละเอียด
16 ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ รายละเอียด
17 ผศ.ดร.เยื้อง ปั่นเหน่งเพ็ชร์ รายละเอียด
18 ผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง รายละเอียด
19 ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร รายละเอียด
20 ผศ.เจริญศรี พื้นผาสุก รายละเอียด
21 พ.ต.อ.ดร.วสันต์ ปานสังข์ รายละเอียด
22 พระครูธีรสุตพจน์,ดร. (สง่า ไชยวงศ์) รายละเอียด
23 พระครูประวิตรวรานุยุต,ผศ.ดร. (เสน่ห์ อินฟอง) รายละเอียด
24 พระครูปลัด ณัฐพล จนฺทิโก,ดร. รายละเอียด
25 พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. (บุญช่วย ดูใจ) รายละเอียด
26 พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร,ดร. (วัลลภ ทาอินทร์) รายละเอียด
27 พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์ วันสูง) รายละเอียด
28 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. (อาทิตย์ รสหวาน) รายละเอียด
29 พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. (ดวงจันทร์ บุญเทียม) รายละเอียด
30 พระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ. (ณรงค์ สิทธิ) รายละเอียด
31 พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.  รายละเอียด
32 พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร. (เสน่ห์ ปาเมืองมูล) รายละเอียด
33 พระครูใบฎีกาทรงวุฒิ รัตนะ รายละเอียด
34 พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท - รายละเอียด
35 พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ผศ.ดร.  (หมีดำ) รายละเอียด
36 พระปลัดสถิตย์ โพธิ์หล้า รายละเอียด
37 พระมหาณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ,ดร. รายละเอียด
38 พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน รายละเอียด
39 พระมหาทินกร  จูเรือน รายละเอียด
40 พระมหาอังคาร ญาณเมธี รายละเอียด
41 พระมหาอัมพร ชุตินฺธฺโร,ดร. (พันธุ์กา) รายละเอียด
42 พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ รายละเอียด
43 พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ,ผศ.ดร. (วงศ์ใส) รายละเอียด
44 พระวุฒิชัย  (เสียงใหญ่) รายละเอียด
45 พระอธิวัฒน์  รายละเอียด
46 พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโน (ธรรมวัฒน์ศิริ)  รายละเอียด
47 พระอำนาจ  พุทธวํโส,ดร. รายละเอียด
48 รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ รายละเอียด
49 รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ รายละเอียด
50 รศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง รายละเอียด
51 รศ.ดร.อภิรมย์  สีดาคำ รายละเอียด
52 รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง รายละเอียด
53 อ.ณภัทร โพคาวัฒนะ รายละเอียด
54 อ.ณัฐพรหมเสน  ลึกสิงห์แก้ว รายละเอียด
55 อ.ทรงวุฒิ  รัตนะ รายละเอียด
56 อ.ทัศนีพร ประภัสสร รายละเอียด
57 อ.ประสาท สุขเกษม รายละเอียด
58 อ.ปุระวิชญ์ วันตา รายละเอียด
59 อ.พิชัย กรรณกุลสุนทร รายละเอียด
60 อ.พีระพงษ์ ดวงแก้ว รายละเอียด
61 อ.ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา รายละเอียด
62 อ.รุ่งทิพย์ กล้าหาญ รายละเอียด
63 อ.วรพรรณ สิทธิเลิศ รายละเอียด
64 อ.สกุณา คงจันทร์ รายละเอียด
65 อ.สังวรณ์ สมบัติใหม่ รายละเอียด
66 อ.ไพศาล ศรีวิชัย รายละเอียด
67 อ.ไพสันต์ ศรีแปง รายละเอียด
68 อาจารย์กฤษฎายุทธ เต๋จ๊ะดี รายละเอียด
69 อาจารย์ดรัณ  สิรีเลิศ รายละเอียด
70 อาจารย์อำนาจ ขัดวิชัย รายละเอียด