กำหนดการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียน 1/2564 ชั้นปีที่ 4
ลำดับ วันที่สอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ หน่วยกิต อ.ประจำวิชา สาขาวิชา สอบเวลา ห้องสอบ