ตารางข้อมูลตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียน 1/2565
ลำดับ ตารางสอบ จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด
2 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต) 9 1/2565 รายละเอียด
3 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ/บรรพชิต) 0 1/2565 รายละเอียด
4 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา ภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต) 15 1/2565 รายละเอียด
5 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด
6 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด