ตารางข้อมูลตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียน 1/2565
ลำดับ ตารางสอบ จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/บรรพชิต) 29 1/2565 รายละเอียด
2 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา ภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต) 13 1/2565 รายละเอียด
3 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิต) 0 1/2565 รายละเอียด
4 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/คฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด
5 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา ปรัชญา (ภาคปกติ/บรรพชิต) 0 1/2565 รายละเอียด