ตารางข้อมูลตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียน 1/2565
ลำดับ ตารางสอบ จำนวนนิสิต ภาคเรียน จัดการ
1 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด
2 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา สังคมศึกษา (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด
3 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา พุทธศิลปกรรม (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด
4 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา ภาษาบาลี (ภาคปกติ/บรรพชิต) 0 1/2565 รายละเอียด
5 ตารางสอบพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคปกติ/บรรพชิตและคฤหัสถ์) 0 1/2565 รายละเอียด